Keep me logged in
 (OR) Login using Facebook

Kshatriya Matrimony

Find Kshatriya brides and Kshatriya grooms from the most trusted Kshatriya Matrimony site that serve only Kshatriya community.
Matrimonial Kshatriya Matrimony Kshatriya Matrimonials

Kshatriya Brides

Age, Height
:
23 Yrs, 5ft 2in - 157cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
MBA
Age, Height
:
27 Yrs, 5ft 2in - 157cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
Diploma
Occupation
:
Manager
Age, Height
:
27 Yrs, 5ft 4in - 162cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Gujarat
Education
:
M Com
Occupation
:
Clerk

Kshatriya Grooms

Age, Height
:
25 Yrs, 5ft 10in - 177cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Karnataka
Education
:
Other Master Degree in Management
Occupation
:
Business Analyst
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 9in - 175cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Andhra Pradesh
Education
:
MD / MS (Medical)
Occupation
:
Doctor
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 7in - 170cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Andhra Pradesh
Education
:
MCA
Occupation
:
Software Professional
Kshatriyamatrimony is part of CommunityMatrimony.com | Copyright © 2014. All rights reserved.