Keep me logged in
 (OR) Login using Facebook

Kshatriya Matrimony

Find Kshatriya brides and Kshatriya grooms from the most trusted Kshatriya Matrimony site that serve only Kshatriya community.
Matrimonial Kshatriya Matrimony Kshatriya Matrimonials

Kshatriya Brides

Age, Height
:
26 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
MBA
Occupation
:
Human Resources Professional
Age, Height
:
28 Yrs, 5ft 3in - 160cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
MBA
Occupation
:
Manager
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 2in - 157cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Madhya Pradesh
Education
:
M.A.

Kshatriya Grooms

Age, Height
:
28 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Maharashtra
Education
:
MCA
Occupation
:
Software Professional
Age, Height
:
28 Yrs, 5ft 6in - 168cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Telangana
Education
:
PGDM
Occupation
:
Administrative Professional
Age, Height
:
25 Yrs, 5ft 10in - 177cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Odisha
Education
:
PGDCA
Occupation
:
Executive