Keep me logged in
 (OR) Login using Facebook

Kshatriya Matrimony

Find Kshatriya brides and Kshatriya grooms from the most trusted Kshatriya Matrimony site that serve only Kshatriya community.
Matrimonial Kshatriya Matrimony Kshatriya Matrimonials

Kshatriya Brides

Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 4in - 162cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Madhya Pradesh
Education
:
MCA
Occupation
:
Professor / Lecturer
Age, Height
:
24 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Andhra Pradesh
Education
:
BSc
Occupation
:
Banking Service Professional
Age, Height
:
26 Yrs, 5ft 2in - 157cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
MA
Occupation
:
Banking Service Professional

Kshatriya Grooms

Age, Height
:
22 Yrs, 6ft - 182cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
MBA
Occupation
:
Event Management Professional
Age, Height
:
26 Yrs, 5ft 10in - 177cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Andhra Pradesh
Education
:
MCA
Occupation
:
Software Professional
Age, Height
:
25 Yrs, 5ft 11in - 180cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Madhya Pradesh
Education
:
MBA
Occupation
:
Manager
Kshatriyamatrimony is part of CommunityMatrimony.com | Copyright © 2014. All rights reserved.