Keep me logged in
 (OR) Login using Facebook

Kshatriya Matrimony

Find Kshatriya brides and Kshatriya grooms from the most trusted Kshatriya Matrimony site that serve only Kshatriya community.
Matrimonial Kshatriya Matrimony Kshatriya Matrimonials

Kshatriya Brides

Age, Height
:
25 Yrs, 5ft 6in - 168cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Karnataka
Education
:
BE
Occupation
:
Executive
Age, Height
:
27 Yrs, 5ft 2in - 157cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Karnataka
Education
:
MD / MS (Medical)
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 3in - 160cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Maharashtra
Education
:
MBA

Kshatriya Grooms

Age, Height
:
26 Yrs, 5ft 6in - 168cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
MBA
Occupation
:
Human Resources Professional
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 11in - 180cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
LLB
Occupation
:
Business Analyst
Age, Height
:
31 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Maharashtra
Education
:
Diploma
Occupation
:
Education Professional