Keep me logged in
 (OR) Login using Facebook

Kshatriya Matrimony

Find Kshatriya brides and Kshatriya grooms from the most trusted Kshatriya Matrimony site that serve only Kshatriya community.
Matrimonial Kshatriya Matrimony Kshatriya Matrimonials

Kshatriya Brides

Age, Height
:
22 Yrs, 5ft 8in - 172cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Andhra Pradesh
Education
:
B Tech
Age, Height
:
23 Yrs, 5ft 3in - 160cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Uttar Pradesh
Education
:
M Com
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft - 152cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Madhya Pradesh
Education
:
M Sc
Occupation
:
Education Professional

Kshatriya Grooms

Age, Height
:
28 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Karnataka
Education
:
BE
Occupation
:
Software Professional
Age, Height
:
28 Yrs, 5ft 11in - 180cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Location
:
India, Karnataka
Education
:
BE
Occupation
:
Software Professional
Age, Height
:
30 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Subcaste
:
Location
:
India, Madhya Pradesh
Education
:
Other Bachelor Degree
Occupation
:
Auditor